Skip to content

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Welkom op evcharge.totalenergies.com (hierna 'Website'). Door de Website te gebruiken, erkent u dat u dit document (hierna de 'Algemene gebruiksvoorwaarden' of 'AGV' genoemd) hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, zonder beperking of voorbehoud. U gaat er ook mee akkoord het handvest persoonsgegevens en cookies te lezen dat beschikbaar is op de Website. Let erop dat als u andere websites van de TotalEnergies Groep bezoekt, andere algemene gebruiksvoorwaarden en handvesten voor persoonsgegevens en cookies, of enig ander document met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, van toepassing zijn op deze websites en wij raden u aan deze te raadplegen. 

De bedrijven in de Groep TotalEnergies hebben hun eigen juridische positie en onafhankelijke rechtspersoonlijkheid. Het bedrijf dat de Website publiceert (hierna de 'Website-editor') behoort tot de TotalEnergies Groep. De termen 'TotalEnergies', 'TotalEnergies Groep' en 'Groep' verwijzen in het algemeen naar TotalEnergies SE en/of alle dochterondernemingen ervan. Een dochteronderneming is een onderneming waarin TotalEnergies SE direct of indirect de meerderheid van de stemrechten bezit. Elk bedrijf van de Groep heeft zijn eigen juridische bestaan en is een onafhankelijke juridische entiteit. Eveneens verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar de Website-editor of een ander bedrijf in de TotalEnergies Groep in het algemeen. Door het gebruik van deze uitdrukkingen kan geen enkele betrokkenheid van TotalEnergies SE of een van haar dochterondernemingen bij de activiteiten of het management van een ander bedrijf in de TotalEnergies Groep worden geïmpliceerd. 

1.    Wettelijke bepalingen

1.1. Website-editor 

TotalEnergies Charging Services - SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap, met een kapitaal van €4.050.000,00, met maatschappelijke zetel te 24 cours Michelet, 92800 PUTEAUX - Frankrijk, en ingeschreven bij het RCS Nanterre onder nummer 844192443.  

Btw-nummer:  FR73 844192443[Saut de retour à la ligne]E-mailadres: [email protected][Saut de retour à la ligne]Telefoon: 00 33 (0) 1 87 88 00 10[Saut de retour à la ligne]Directeur publicatie:  Afdeling Marketing en Communicatie 

1.2. Website host
Acquia Cloud Site Factory/Franckfurt, Duitsland, met maatschappelijke zetel te Acquia Inc, 53 State Street, Boston, MA 02109, VS Dun and Bradstreet (D&B): 015922699 Telefoon: +1 617-588-9600 

1.2. Technisch ontwerp en ontwikkeling van de website
CAP GEMINI Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 1.050.000, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 11 rue de Tilsitt, 75017 Parijs, Frankrijk.
Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 652 025 792.
Telefoon: +33 (0)1 47 54 50 00

1.3 Hosting van de website
Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany
Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Phone number: +1 617-588-9600

2. Definities

De termen en uitdrukkingen die in de AGV met een hoofdletter zijn aangeduid, hebben de hieronder aangegeven betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt:
'Gebruiker': verwijst naar elke persoon die de Website bezoekt. 

3. Gebruik en verplichtingen van de gebruiker

Elke gebruiker van de website die gegevens verstrekt, kent aan de Vennootschap alle overdraagbare rechten op die gegevens over en geeft toestemming aan de Vennootschap om er gebruik van te maken. De aldus door de gebruikers verstrekte gegevens worden als niet vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de verstrekte informatie evenwel bestaat uit persoonsgegeven in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig het Handvest Persoonlijke Gegevens en zogeheten cookies  die op deze website van toepassing zijn.

Elke Gebruiker van de Website verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de AVG en de geldende wetten, in het bijzonder: 

  • over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken; 
  • te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie virusvrij is en perfect werkt. 

4. Intellectueel eigendom 

4.1. Principe
Alle informatie of documenten (tekst, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, geluid, foto's, knowhow, vermelde producten) op de Website, evenals alle elementen die voor de Website en de algemene structuur ervan zijn gecreëerd, zijn ofwel de eigendom van de Website-editor of van de Groep TotalEnergies, of zijn onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en representatierechten die aan laatstgenoemden zijn verleend. Deze informatie en dit materiaal vallen onder het auteursrecht zodra ze op deze Website voor het publiek beschikbaar worden gesteld. Geen enkele licentie of recht anders dan het raadplegen van de Website wordt verleend aan enig persoon met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Reproductie van de informatie is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Website-editor. In alle gevallen moet bij toegestane reproductie van de informatie de bron en de toepasselijke copyrightvermelding worden vermeld. 

4.2. Opvallende kenmerken  
Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die op de Website worden vermeld, eigendom van de Website-editor of de TotalEnergies Groep, of zijn zij onderworpen aan gebruiks-, reproductie- of representatierechten die aan hen zijn verleend. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website-editor. 

4.3. Gegevensbanken
Alle gegevensbanken die u ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de Website-editor, die de producent van de gegevensbanken is. U mag geen kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de gegevensbanken opvragen of hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden. 

4.4. Fotocredits - video's
Bron: Adobe Stock (Friends Stock ; kasto; Viktoriia; navee; Monkey Business; Kadmy;EdNurg; Freedomz; Me Studio; Teksomolika; Worawut; Kuprevich; Richard Johnson; Oleksandr ; electriceye ; mrmohock ; Gorodenkoff ; mbruxelle ; Gajus). 

5. Hyperlinks

5.1. Koppelingen activeren
De Website-editor wijst formeel alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt. Raadpleeg de algemene gebruiksvoorwaarden en het handvest voor persoonsgegevens en cookies, of elk ander document met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, van deze websites om hun praktijken te begrijpen. De beslissing om een link te activeren ligt uitsluitend bij de Gebruikers. De Website-editor mag te allen tijde een link op de Website wijzigen of verwijderen. 

5.2. Machtiging van koppelingen
Als u een hyperlink naar deze website wilt maken, moet u vooraf schriftelijke toestemming krijgen van de Website-editor via de contactgegevens aan het einde van de AGV. 

6. Waarschuwingen

6.1.Aansprakelijkheid

De Informatie en aanbevelingen die beschikbaar zijn op deze Website (hierna 'Informatie') worden te goeder trouw verstrekt. Deze worden geacht correct te zijn op het moment dat ze op de Website worden gepubliceerd. De Website-editor staat echter niet in voor de volledigheid of juistheid van deze informatie. U neemt zelf volledige verantwoordelijkheid voor de risico's van het krediet dat u aan hen verstrekt, Deze Informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat u of een andere persoon die de Informatie ontvangt, het nut ervan voor een specifiek doel kan vaststellen voordat u de Informatie gebruikt. De Website-editor is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke informatie. Deze Informatie mag niet worden beschouwd als aanbevelingen voor het gebruik van informatie, producten, procedures, apparatuur of formuleringen die in strijd zouden zijn met enig intellectueel eigendomsrecht. De Website-editor wijst alle verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van deze informatie in strijd is met een intellectueel eigendomsrecht. 

De Website-editor en elk bedrijf in de TotalEnergies Groep verwerpt categorisch elke interpretatie die probeert de inhoud van zijn websites gelijk te stellen met aanbiedingen tot aankoop of aansporingen tot aankoop van aandelen of andere effecten, al dan niet beursgenoteerd, van de Website-editor of elk ander bedrijf in de TotalEnergies Groep. Er wordt geen garantie, expliciet of impliciet, gegeven ten aanzien van de verhandelbaarheid van de verstrekte Informatie, noch ten aanzien van de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch ten aanzien van de producten waarnaar in dergelijke Informatie wordt verwezen. De Website-editor verbindt zich er in geen enkel geval toe om de informatie die op het internet of op zijn webservers wordt gepubliceerd, bij te werken of te corrigeren. 

De Website-editor behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn websites op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. De Website-editor garandeert niet, zonder dat deze opsomming limitatief is, dat de Website ononderbroken zal functioneren of dat de servers die toegang bieden tot de Website en/of de sites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, vrij zijn van virussen. 

6.2. Toekomstgerichte informatie en verklaringen

De documenten die op deze Website worden gepresenteerd, kunnen toekomstgerichte informatie bevatten over de Groep (met inbegrip van doelstellingen en trends), evenals toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met name met betrekking tot de financiële toestand, bedrijfsresultaten, activiteiten en strategie van TotalEnergies. 

De toekomstgerichte informatie en verklaringen in deze documenten zijn gebaseerd op economische gegevens en aannames in een bepaalde economische, concurrentie- en regelgevingscontext. Ze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken en zijn afhankelijk van risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de beoogde resultaten, zoals wisselkoersschommelingen, de prijs van aardolieproducten, het vermogen om kostenbesparingen of efficiëntiewinsten door te voeren zonder de activiteiten al te zeer te verstoren, overwegingen op het gebied van milieuwetgeving en algemene economische en financiële omstandigheden. Ook bepaalde financiële informatie is gebaseerd op schattingen, met name bij het bepalen van de realiseerbare waarde van activa en het bedrag van eventuele bijzondere waardeverminderingen. 

TotalEnergies noch een van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich jegens beleggers of enige andere partij om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, trends of doelstellingen in deze documenten bij te werken of te herzien, met name als gevolg van nieuwe informatie en/of toekomstige gebeurtenissen. Aanvullende informatie over de factoren, risico's en onzekerheden die de financiële resultaten of activiteiten van de Groep zouden kunnen beïnvloeden, is te vinden in de meest recente versies van het Referentiedocument/Universeel registratiedocument dat in Frankrijk is ingediend bij de Autorité des marchés financiers (Franse financiële marktautoriteit) en het jaarverslag op Form 20-F dat in de Verenigde Staten is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (effecten- en beurscommissie - 'SEC'). 

7. Updates van de AGV en toepasselijke wetgeving 

De Website-editor kan de algemene voorwaarden van de website op elk gewenst moment bijwerken. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om regelmatig de meest recente Gebruiksvoorwaarden te raadplegen die beschikbaar zijn op de Website. 

Indien één of meer bepalingen van de AGV op grond van een regeling van openbare orde niet van toepassing of verboden blijken te zijn, blijven de overige onaangetaste bepalingen van de AVG op de Gebruiker van toepassing voor zover deze regeling dit toestaat.   

De AGV worden beheerst door Frans recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde Franse rechtbanken. 

8. Contact

Als u vragen hebt over de AGV van de Website, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres [email protected] of via het volgende postadres: 

TotalEnergies Charging Services
Afdeling Marketing en Communicatie
24 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX
FRANKRIJK